Xeotermia, mantemento de comunidades, de alumbrado público...

Traballos de xeotermia en Insatel

Traballos de xeotermia en Insatel

A xeotermia é unha forma de enerxía renovable que aproveita o calor do subsolo para xerar enerxía térmica e eléctrica. En Insatel somos especialistas nesta tecnoloxía sostible. Contamos co coñecemento e a experiencia necesarios para deseñar, instalar e manter sistemas de xeotermia eficientes e de confianza. Ao elixirnos, pode beneficiarse dunha fonte de enerxía limpa e renovable, reducir a súa dependencia dos combustibles fósiles e diminuír o seu impacto ambiental. Confíe en Insatel para aproveitar ao máximo os beneficios da xeotermia e avanzar cara a un futuro enerxético máis sostible.

Mantemento en comunidades de gas e gasóleo

Cando falamos dos nosos traballos de mantemento de sistemas de calefacción por gasóleo ou gas en comunidades de veciños, referímonos ao que facemos para asegurar o seu correcto funcionamento, eficiencia e seguridade. Dentro destes servizos, atopámonos con:

 • Limpeza exhaustiva e revisión de queimadores: Eliminamos sucidade e depósitos que afectan o rendemento dos queimadores de gasóleo ou gas. Verificamos o estado xeral, así como os inxectores, toberas e válvulas de seguridade.

 • Comprobación e axuste da combustión: Realizamos medicións para asegurar unha combustión eficiente e segura. Axustamos parámetros como presión e fluxo de gas ou gasóleo para un funcionamento óptimo.

 • Inspección de condutos de fume: Verificamos que estean limpos e sen obstrucións, evitando fugas de gases de combustión. Realizamos reparacións se é necesario.

 • Revisión do sistema de distribución de calor: Inspeccionamos radiadores, válvulas termostáticas e tubaxes para detectar fugas, obstrucións ou problemas de funcionamento. Substituímos válvulas defectuosas e purgamos o aire do sistema.

 • Control de presión e nivel de auga: Verificamos e axustamos o nivel de auga en caldeiras de gasóleo, e controlamos a presión do circuíto de auga en sistemas de calefacción a gas.

 • Mantemento de equipos auxiliares: Revisamos e realizamos mantemento en equipos asociados ao sistema de calefacción, como bombas, termostatos e sistemas de control. Substituímos pilas de termostatos se é necesario.

 • Análise de gases de combustión: Medimos os gases de combustión para asegurar que cumpran os límites establecidos. Tomamos medidas correctivas no caso de detectar anomalías.

Para garantir un mantemento adecuado dos sistemas de calefacción, é esencial contar cun profesional cualificado e certificado como o que formamos a empresa Insatel. Asimismo, é importante seguir o plan de mantemento recomendado polo fabricante e cumprir coas normativas de seguridade e emisións de gases vixentes. Realizar un mantemento regular non só estende a vida útil do sistema, senón que tamén garante a seguridade e o conforto dos residentes.

Mantemento en comunidades de gas e gasóleo
Traballos de mantemento do alumado público

Traballos de mantemento do alumado público

Levamos a cabo este tipo de traballos pola necesidade que existe de asegurar un correcto funcionamento das instalacións e garantir a seguridade e comodidade dos usuarios. Dentro dos nosos traballos podes atopar:

 • Inspección visual:Realízase unha revisión ocular das luces e dos postes para detectar posibles danos, deterioros ou fallos no sistema de iluminación. Isto implica verificar cables soltos, conexións danadas, luces rotas ou cristais danados.

 • Substitución de lámpadas: Reemplázanse as bombillas ou lámpadas que estean queimadas ou que non funcionen correctamente. Isto asegura que todas as luces estean en funcionamento e que as áreas públicas estean ben iluminadas.

 • Limpeza de luces: Procedemos á limpeza das luces para eliminar o po, a sucidade, os residuos ou outros obxectos que poidan diminuír a calidade da iluminación. Isto pode incluír a limpeza dos cristais das luces e a superficie exterior.

 • Reparacións e cambio de compoñentes: Realízanse reparacións no sistema de iluminación pública, como arranxar cables danados, substituír conectores ou reparar mecanismos de encendido ou control. Tamén se poden cambiar compoñentes defectuosos ou desgastados, como balastos ou reactancias.

 • Mantemento do sistema de control: Se as luces públicas contan con sistemas de control, como temporizadores, sensores de movemento ou sistemas de telexestión, realízase o mantemento e a configuración adecuada destes sistemas. Isto garante un funcionamento eficiente e optimizado das luces.

 • Verificación de seguridade eléctrica: Realízanse probas de seguridade eléctrica para asegurar que as instalacións cumpran coas normas e requisitos de seguridade. Isto inclúe verificar a resistencia do illamento, a continuidade das conexións eléctricas e a protección contra sobrecargas ou cortocircuitos.

 • Mantemento do cableado subterráneo: No caso de que as luces públicas teñan cableado subterráneo, realízanse tarefas de mantemento nas canalizacións para asegurar que estean libres de obstrucións, danos ou filtracións de auga.

Contactar con Insatel

Non dubide en contactar con Insatel e pedir presuposto ou información acerca dos nosos servizos de xeotermia, mantemento en comunidades, mantemento do alumado público... Estaremos encantados de atenderlle.

Contactar